Menu Quán Tuấn

  • GHẸ

  • Ghẹ Hấp Xả

  • Ghẹ Rang Me

  • Ghẹ Xào Tỏi

  • CUA

  • Cua Hấp Xả

  • Cua Xào Tỏi

  • Cua Rang Me

  • SÒ HUYẾT Ô LOAN

  • Sò Huyết Xào Me

  • Xò Huyết Xào Tỏi

  • Sò Huyết Nướng

  • Sò Huyết Lắc Cốt

  • HÀU

  • Hàu Hấp Xả

  • Hàu Nướng Mỡ Hành Phô Mai

  • Hàu Mù Tạt

  • CÁ MÚ

  • Cá Mú Hấp

  • Cá Mú Nướng

  • Cá Mú Canh Chua Và Cơm

  • MỰC LÁ

  • Mực Lá Nướng

  • Mực Lá Hấp Gừng

  • SÒ LỤA & NGHÊU

  • Sò Lụa Và Nghêu Hấp Xả

  • Sò Lụa Và Nghêu Xào Tỏi

  • ỐC BÀN TAY & ỐC MÓNG TAY

  • Ốc Bàn Tay Và Ốc Móng Tay Xào Tỏi

  • Ốc Bàn Tay Và Ốc Móng Tay Hấp Xả

  • CÁ HỒNG

  • Cá Hồng Hấp

  • Cá Hồng Nướng

  • MỰC CƠM

  • Mực Cơm Hấp

  • Mực Cơm Nướng

  • Mực Cơm Chiên Mắm

  • ỐC NHẢY

  • Ốc Nhảy Xào Tỏi

  • Ốc Nhảy Hấp Xả

  • CUA HUỲNH ĐẾ

  • Cua Huỳnh Đế Hấp Xả

  • CƠM CHIÊN & MÌ SÀO HẢI SẢN

  • Cơm Chiên Hải Sản

  • Mì Sào Hải Sản

  • CÁC MÓN MỠ HÀNH

  • Tu Hài Nướng Mỡ Hành

  • Sell Nướng Mỡ Hành

  • Sò Dướng Nướng Mỡ Hành

  • Sò Mai Nướng Mỡ Hành

  • TÔM SÚ

  • Tôm Sú Hấp

  • Tôm Sú Nướng Mắm Nhỉ

  • Tôm Sú Mù Tạt

  • TÔM HÙM

  • Tôm Hùm Rang Muối

  • Tôm Hùm Nướng

  • Tôm Hùm Mù Tạt

  • Tôm Hùm Nướng Phô Mai

  • GỎI

  • Gỏi Hải Sản

  • Gỏi Cá Mai

  • Gỏi Sứa Ô Loan

  • TÔM MỦ NI

  • Tôm Mủ Ni Hấp Xả

  • Tôm Mủ Ni Rang Muối

  • TÔM ĐẤT

  • Tôm Đất Nướng Mắm Nhỉ

  • Tôm Đất Mù Tạt

  • TÔM TÍT

  • Tôm Tít Hấp Xả

  • Tôm Tít Rang Muối

  • LẨU

  • Lẩu Cá Mú

  • Lẩu Cua

  • Lẩu Cá Bóp

  • Lẩu Cá Ngừ

  • Lẩu Hải Sản

  • ỐC HƯƠNG

  • Ốc Hương Nướng

  • Ốc Hương Hấp

  • Ốc Hương Rang Muối

  • Ốc Hương Xào Tỏi

  • CHÁO

  • Cháo Hải Sản

  • Cháo Bào Ngư

  • Cháo Nghêu Hàu

  • Cháo Hàu

  • CÁ NGƯỜI ĐẠI DƯƠNG

  • Cá Ngừ Mù Tạt

  • Mắt Cá Người Tiềm Thuốc Bắc